Pravila i uslovi korišćenja

Vlasništvo nad intelektualnom svojinom

PRE KORIŠĆENJA OVOG VEBSAJTA MOLIM VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE ZA KORIŠĆENJE I POLITIKU PRIVATNOSTI NAVEDENU NA ADRESI www.molsoncoors.com/en/privacy-policy

Ovaj “Sajt” (kao što je ispod definisano) je vlasništvo i njegovim sadržajem upravlja Molson Coors Brewing Company (“Društvo”, “nas” ili “mi”). U ovim uslovima za korišćenje (“Uslovi za korišćenje”, “UKS” ili “Ugovor”) utvrđeni su zakonski uslovi koji regulišu vaše korišćenje našeg sajta čija je adresa www.molsoncoors.com i bilo kog drugih online i mobilnih vebsajtova, blogova i interaktivnih aplikacija kojima upravlja Društvo a koji se odnose na www.molsoncoors.com (zajednički naziv,“Sajt”) (osim ukoliko neka druga politika nije predviđena na određenom sajtu, aplikaciji i u tom slučaju je merodavna i važeća ova druga politika). Ukoliko koristite sadržaj na ovom Sajtu potvrđujete da ste bezuslovno saglasni da su za vas obavezujući uslovi ovog Sajta i da ćete nastaviti da se pridržavate ovih Uslova za korišćenje. Ukoliko ne želite da se pridržavate ovih Uslova za korišćenje, nećete moći da pristupite ili na drugi način da koristite Sajt. Pre korišćenja ovog Sajta, molim vas pogledajte Politiku privatnosti koja se na njega odnosi na  www.molsoncoors.com/en/privacy-policy (“Politika privatnosti”), koji je sastavni deo ovog dokumenta.

Kome je namenjen ovaj sajt

Sajt je namenjen samo korisnicima koji imaju dvadeset jednu (21) godinu i starijim. Izjavljujete i garantujete da imate dvadeset jednu (21) godinu ili ste stariji.

Registracija

Određeni delovi ili karakteristike sajta mogu da zahtevaju registraciju ili da zahtevaju od vas da na drugi način pružite informacije kako bi obavljali određene funkcije ili pristupili određenom sadržaju. Odluka za pružanje ovih informacija je na dobrovoljnoj bazi i stvar ličnog izbora; međutim, ukoliko odlučite da ne želite da pružite ove informacije, možda nećete moći da pristupite određenom sadržaju ili funkcijama Sajta. Saglasni ste sa tim da nećete da dajete nikakve netačne informacije na Sajtu, niti da otvorite nalog u bilo čije ime osim u svoje ime bez dozvole. Takođe nećete da otvarate više od jednog ličnog profila i ako odaberete korisničko ime za vaš nalog mi zadržavamo pravo da ga ukinemo ili zahtevamo da se promeni ukoliko verujemo da je neodgovarajuće (na primer ako vlasnik žiga ima primedbe na korisničko ime). Ako se registrujete na Sajt, odgovorni ste da čuvate lozinku u tajnosti, ukoliko postoji, i da sprečite pristup vašem kompjuteru kako drugi ne bi mogli da pristupe delu Sajta koji je zaštićen lozinkom. Prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dogode u vezi sa vašim nalogom, elektronskom adresom ili lozinkom, ukoliko postoji, i saglasni ste da nećete da prodajete, prenosite ili ustupate vaše prava na članstvo ili vaša prava koja proizlaze iz članstva. Društvo može, po svom sopstvenom nahođenju i u bilo koje vreme, uz ili bez obaveštenja, da ukine vašu lozinku ili članstvo iz bilo kog razloga ili bez navođenja razloga. Ukoliko mi ukinemo vaš nalog, saglasni ste da nećete da otvorite novi nalog bez naše dozvole.

Licenca za Sajt

Društvo vam daje neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo i dozvolu za pristup, korišćenje i privatno prikazivanje Sajta i materijala koji on sadrži isključivo za vaše lično korišćenje, pod uslovom da u potpunosti postupate u skladu sa ovim Uslovima o korišćenju. Ne smete da ometate (niti ćete da dozvolite trećem licu da koristi vaše članstvo kako bi ometalo rad sajta) niti smete da pokušate da ometate druge članove u korišćenju i radu na sajtu na bilo koji način, putem bilo kog sredstva ili uređaja, uključujući, ali bez ograničenja, spemovanje, hakovanje, učitavanje kompjuterskih virusa ili tempiranih bombi ili bilo kog drugog sredstva koje je izričito zabranjeno bilo kojoj odredbom ovih Uslova za korišćenje.   

Izmene na Sajtu i/ili u Uslovima za korišćenje usluga

Društvo zadržava pravo, povremeno, po svom sopstvenom nahođenju, da menja, modifikuje, ažurira, obustavi, ukloni, ispravi, obriše ili na drugi način izmeni bilo koji deo Sajta ili ovaj UKS, u celini ili njegov deo, u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Za izmene u ovom UKS koje mi smatramo bitnim, stavićemo obaveštenje na sajtu Društva na www.molsoncoors.com tako što ćemo da navedemo link na početnoj stanici koji glasi „Ažurirani uslovi za korišćenje“ na period koji mi odredimo po svom sopstvenom nahođenju. Ako pristupite ili koristite Sajt na bilo koji način nakon što se UKS izmene, smatraće se da ste pročitali, razumeli i da ste bezuslovno saglasni sa ovim izmenama i da se slažete sa istim. Najnovija verzija ovog UKS-a biće dostupna na sajtu i zameniće sve prethodne verzije ovog UKS-a.

Žigovi, autorska prava & ograničenja

Ovaj Sajt i svi njegovi sadržaji koji su dostupni ili će možda u budućnosti biti dostupni, uključujući, ali bez ograničenja, tekst, video sadržaj, slike, grafike, dizajne, podatke, aplikacije, softver, članke, preglede, smernice kao i žigove, uslužne žigove, trgovačke nazive, prepoznatljiv izgled, autorska prava, logotipe, nazive domena, šifre, patente i/ili bilo koji drugi oblik intelektualne svojine (zajednički naziv „Sadržaj“) koji su u vezi sa Sajtom i u vlasništvu ili pod licencom Društva ili trećih lica i zaštićeni su od bilo kog neovlašćenog korišćenja, umnožavanja i distribuiranja na osnovu zakona o autorskim pravima, žigovima i drugih zakona o intelektualnoj i neintelektiualnoj svojini i međunarodnih sporazuma. Osim ukoliko nije izričito dozvoljeno u pisanoj formi od strane Društva, ne smete da beležite, reprodukujete, obavljate, prenosite, prodajete, dajete pod licencu, menjate, stvarate izvedena dela iz ili na osnovu sadržaja, dalje objavljujete, vršite inverzni inženjering, učitavate, uređujete, objavljujete, prenosite, javno objavljujete, frejmujete, stavljate link, distribuirate ili koristite ceo ili bilo koji deo Sadržaja. Ništa što se nalazi u ovom Ugovoru ili na Sajtu neće se tumačiti kao davanje, bili implicitno, zabranom ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kog Sadržaja na bilo koji način bez prethodne pismene saglasnosti Društva ili trećeg lica koji je vlasnik Sadržaja ili intelektualne svojine prikazane na Sajtu. NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE, UMNOŽAVANJE, REPRODUKCIJA, IZMENE, OBJAVLJIVANJE, DALJE OBJAVLJIVANJE, UČITAVANJE, FREJMOVANJE, PREUZIMANJE, POSTOVANJE, PRENOŠENJE, DISTRIBUIRANJE, DUPLIRANJE ILI BILO KOJA DRUGA ZLOUPOTREBA BILO KOG SADRŽAJA JE STROGO ZABRANJENA.

Svako korišćenje Sadržaja na način koji nije dozvoljen ovim sporazumom smatra se kršenjem ovog Ugovora i može da naruši naša prava ili prava trećeg lica koje je vlasnik navedenog Sadržaja. Saglasni ste sa tim da ćete prijaviti bilo koje kršenje ovog Ugovora od strane drugih lica o kojima imate saznanja. Upozoravamo vas da će Društvo bezpogovorno sprovesti svoja prava u najvećoj mogućoj meri koju zakon dozvoljava. Društvo može da dodaje, menja, prekine, ukloni ili obustavi bilo koji Sadržaj u bilo koje vreme, bez obaveštenja i za to neće snositi odgovornost.  

Povezani sajtovi

Sajt može da sadrži linkove na vebsajtovima trećih lica ili izvore koji mogu ili ne moraju biti očigledni (“Sajtovi trećih lica”) kao i softver, tekst, grafike, članke, fotografije, slike, dizajne, zvuk, video sadržaje, muziku, informacije, softverske aplikacije i drugi sadržaj koji potiče od trećih lica (zajednički naziv, “Aplikacije, softver i sadržaj trećeg lica”). Naše obezbeđivanje linkova prema sajtovima trećeg lica ne predstavlja prihvatanje bilo kakve informacije, proizvoda ili usluge koja se nudi na ili može da se pronađe na ovom sajtu trećeg lica ili na aplikaciji, softveru ili sadržaju trećeg lica. Mi ne pratimo niti proveravano ove sajtovi trećeg lica i aplikacije, softver ili sadržaj trećeg lica da bismo utvrdili njihovu tačnost, primerenost ili kompletnost i mi nismo odgovorni za sadržinu i performanse sajtova trećih lica kojima se pristupa preko našeg Sajta niti za bilo koje aplikacije, softver ili sadržaj trećeg lica koji se objave, koji su dostupni ili instalirani preko Sajta uključujući sadržaj, tačnost, uvredljiv sadržaj, mišljenja, pouzdanost, privatnost ili druge politike koje podržavaju sajtovi trećeg lica ili aplikacije, softver ili sadržaj trećeg lica.   

Ako odlučite da napustite Sajt i pristupite sajtovima trećih lica ili da koristite ili instalirate bilo koje aplikacije, softver ili sadržaj trećeg lica, to radite na svoj sopstveni rizik i treba da znate da naši uslovi i odredbe i politike više ne važe. SAGLASNI STE SA TIM DA VAŠE KORIŠĆENJE SAJTOVA TREĆEG LICA ILI APLIKACIJE, SOFTVER ILI SADRŽAJ TREĆEG LICA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, VAŠE KORIŠĆENJE BILO KOG SADRŽAJA, INFORMACIJA, PODATAKA, MARKETINŠKOG MATERIJALA, PROIZVODA ILI DRUGOG MATERIJALA KOJI SE NALAZI NA ILI JE DOSTUPAN PREKO OVIH VEBSAJTOVA I IZVORA, JESTE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK I PODLEŽE USLOVIMA I ODREDBAMA KORIŠĆENJA KOJI VAŽE ZA OVE SAJTOVE I IZVORE.  

Zabrana dalje prodaje/korišćenja

Razumete i saglasni ste da nećete reprodukovati, umnožavati, dalje prodavati, manipulisati ili koristiti bilo koji deo Sajta u bilo koje komercijale svrhe.  

Lica koji nemaju prebivalište u SAD

Društvo upravlja Sajtom u Sjedinjenim Državama. Društvo ne daje nikakve izjave da su Sadržaji, uključujući robu koja se nudi na prodaju na Sajtu i njena autorska prava, žigovi, patenti i dogovori o licenci, odgovarajući ili dostupni za korišćenje na lokacijama koje nisu u Sjedinjenim Državama. Ukoliko pristupite Sajtu sa lokacija koje nisu u SAD radite to na svoju ruku i na svoj sopstveni rizik i vi ste isključivo odgovorni za postupanje u skladu sa lokalnim zakonima, ako i u onoj meri u kojoj važe lokalni zakoni. U pogledu isporuke robe potrošačima, gde god da oni žive, pravo na robu i rizik od gubitka prelazi na kupca nakon dostavljanja robe prevozniku.

Raskid

Razumete i saglasni ste da Društvo može, po svom sopstvenom nahođenju i u bilo koje vreme da ukine vašu lozinku ili Nalog i da vam zabrani da pristupite Sajtu, u celini ili jednim delom, iz bilo kog razloga ili bez ikakvog razloga, u bilo koje vreme, po svom sopstvenom nahođenju, sa ili bez obaveštenja. Razumete i saglasni ste da Društvo može da preduzme bilo koju ili više ovih radnji bez da vas prethodno obavesti. Ukoliko Društvo preduzme bilo koju od ovih radnji, ono može, po svom sopstvenom nahođenju, odmah da deaktivira i/ili obriše bilo koju ili sve informacije koje se tiču ili su u vezi sa vašim nalogom. Razumete i saglasni ste da Društvo neće imati nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kom licu za bilo koje ukidanje vašeg pristupa Sajtu ili uklanjanja informacija u vezi sa vašim Nalogom. Društvo određuje vaše postupanje u skladu sa ovim Ugovorom po svom sopstvenom nahođenju i njegova odluka je konačna i obavezujuća i ne podleže opozivu ili žalbi. Svako kršenje ovog sporazuma može da rezultira zabrani vašem pristupu Sajtu, u celini ili jednim delom, i može da se preda organima za sprovođenje zakona. Nikakve izmene u niti odricanje od bilo kod dela ovog Ugovora neće stupiti na snagu osim ako se ne objavi formalno ili se ne načini u pismenoj formi i ako ga ne potpiše propisno ovlašćeno lica Društva. Nakon prekida vašeg članstva ili ukidanja vašeg pristupa Sajtu ili na zahtev Društva, morate da uništite sav materijal koji ste dobili od Sajta i svu prateću dokumentaciju i sve kopije i instalacije u vezi sa njim. Upozoravamo vas da će Društvo bezpogovorno da sprovede svoja prava u najvećem mogućem obimu dozvoljenom zakonu.

Odricanje

Sajt može da bude povremeno nedostupan zbog održavanja ili kvara računarske opreme ili iz raznih razloga. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja, prekide, greške, nedostatke, propuste ili brisanje u vezi sa greškama, radom ili prenosom u komunikacionim sistemima kao ni za izmene, krađu ili uništenje komunikacije sa korisnikom ili neovlašćeni pristup istom. Društvo ne snosi odgovornost za bilo koji tehnički kvar ili kvar koji nije tehničke prirode ili druge probleme u vezi sa hosting servisima, kompjuterskim sistemima, serverima ili provajderima, telefonskim mrežama ili telefonskim uslugama, kompjuterskom opremom ili mobilnim telefonima, softverom, kvarovima u elektronskoj pošti ili plejerima zbog tehničkih problema ili zagušenja protoka na internetu ili u vezi sa Sajtom, uključujući povredu ili oštećenje računara, mobilnog telefona ili drugog hardvera ili softvera korisnika ili drugog lica u vezi sa ili kao rezultat korišćenja ili preuzimanja sadržaja u vezi sa vebom i/ili Sajtom. SAJT I SADRŽAJ OBEZBEĐENI SU „U VIĐENOM STANJU“ „SA SVIM GREŠKAMA“ I „ONAKO KAKO SU DOSTUPNI“ I BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANE GARANCIJE O PRAVU VLASNIŠTVA, MOGUĆNOSTI PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, GARANCIJA O NEKRŠENJU ILI ONIH GARANCIJA KOJI NASTANU NA OSNOVU ZAKONA ILI NA DRUGI NAČIN U SKLADU SA ZAKONOM U TOKU POSLOVANJA ILI OBAVLJANJA TRGOVINE. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, DRUŠTVO SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. DRUŠTVO NE GARANTUJE DA ĆE DOSTUPNOST SADRŽAJA ILI FUNKCIJE KOJE SE NALAZE NA SAJTU I NJEGOVOM SADRŽAJU BITI NEOMETANE ILI BEZ GREŠKE, DA ĆE KVAROVI BITI ISPRAVLJENI ILI DA JE SAJT ILI SERVER KOJI TO OMOGUĆUJE ILI SOFTVER BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENATA ILI DA SAJT, SADRŽAJ ILI SERVER NE KRŠE BILO KOJI PATENT ILI DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ILI PRAVA BILO KOG FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA. DRUŠTVO NE GARANTUJE NITI DAJE IZJAVE U VEZI SA UPOTREBOM REZULTATA KORIŠĆENJA SAJTA ILI SADRŽAJA, U POGLEDU NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGIH STVARI. VI (A NE DRUŠTVO) SNOSITE SVE TROŠKOVE ZA SVE NEOPHODNE SERVISE, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. VAŽEĆI ZAKON NE MORA DA DOZVOLI IZUZIMANJE IMPLICITNE GARANCIJE, STOGA GORE POMENUTO IZUZIMANJE NE MORA DA VAŽI ZA VAS.

Ograničenje odgovornosti

SAGLASNI STE DA DRUŠTVO I NJEGOVA MATIČNA DRUŠTVA, POVEZANA DRUŠTVA, ZAVISNA DRUŠTVA, DAVAOCI LICENCE I NOSIOCI PRAVA, I SVAKI OD NJIHOVIH ZAPOSLENIH, RUKOVODIOCA I DIREKTORA (ZAJEDNIČKI NAZIV, „STRANE KOJE SE OSLOBAĐAJU ODGOVORNOSTI“) NEMAJU ODGOVORNOST PREMA VAMA NITI PREMA TREĆEM LICU ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE BILO PO OSNOVU ODŠTETNOG PRAVA, UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KOJE INDIREKTNE, POSLEDIČNE, PRIMERENE, NEPREDVIĐENE, SPECIJALNE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKAV GUBITAK DOBITI ILI IZGUBLJENE PODATKE ŠTO PROIZLAZI IZ ILI U VEZI SA SAJTOM, SADRŽAJEM, UPISOM ILI BILO KOJIM GREŠKAMA ILI PROPUSTIMA U TEHNIČKOM RADU SAJTA, ČAK I KAD JE DRUŠTVO UPOZNATO ILI JE UPOZORENO NA MOGUĆNOST OVIH ŠTETA, BILO DA SU DELIMIČNO ILI POTPUNO NAČINJENE NEMARNOŠĆU, VIŠOM SILOM, KVAROM U TELEKOMUNIKACIJAMA, KRAĐOM ILI UNIŠTAVANJEM ILI NEOVLAŠĆENIM PRISTUPOM SAJTU (ZAJEDNIČKI NAZIV „PITANJA ZA KOJE UGOVORNE STRANE NE SNOSE ODGOVORNOST“). BEZ OBZIRA NA SVE ŠTO JE OVDE NAVEDENO, FINANSIJSKA OBAVEZA DRUŠTVA PREMA VAMA IZ BILO KOG RAZLOGA I BEZ OBZIRA NA VRSTU TUŽBE BIĆE UVEK OGRANIČENA NA 1000$. PRISTUPOM SAJTU, POTVRĐUJETE DA RAZUMETE DA SE MOŽDA ODRIČETE PRAVA U POGLEDU ZAHTEVA KOJI SU U OVOM TRENUTKU NEPOZNATI ILI NEOČEKIVANI I U SKLADU SA OVIM ODRICANJEM POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMELI I OVIM SE IZRIČITO ODRIČETE POGODNOSTI PREDVIĐENIH ČLANOM 1542 GRAĐANSKOG ZAKONIKA KALIFORNIJE I SVAKOG SLIČNOG ZAKONA BILO KOJE DRŽAVE ILI TERITORIJE KOJA PREDVIĐA SLEDEĆE: „OPŠTE OSLOBAĐANJE NE OBUHVATA ZAHTEVE O KOJIMA POVERILAC NEMA SAZNANJA NITI SUMNJA DA POSTOJE U NJEGOVU ILI NJENU KORIST U TRENUTKU POTPISIVANJA TAKVOG OSLOBAĐANJA, A DA JE O NJIMA IMAO SAZNANJA ONI BI MATERIJALNO UTICALI NA NJEGOVO ILI NJENO IZMIRENJE DUGA SA DUŽNIKOM“. Ovim se odričete svakog i svih prava koje imate ili možete da imate u skladu sa Građanskim zakonikom Kalifornije član 1542, i/ili bilo kojom sličnom odredbom zakona ili budućeg statuta, u vezi sa „Pitanjima za koje ugovorne strane ne snose odgovornost“. U vezi sa ovim odricanjem i oslobađanjem, potvrđujete da ste upoznati sa tim da možete naknadno da dođete do saznanja da postoje zahtevi koji su vam trenutno nepoznati i koje ne očekujete ili činjenice, pored onih koje su vam poznate ili ih smatrate istinitim ili koje se od njih razlikuju.

Međutim, vi nameravate ovim ugovorom da oslobađanje od odgovornosti važi u potpunosti, konačno i zauvek za sva Pitanja za koje ugovorne strane ne snose odgovornost po osnovu ovog Ugovora. U skladu sa tom namerom, oslobađanja navedena u Ugovoru biće i ostaće na snazi kao potpuna i konačna oslobađanja bez obzira na otkriće ili postojanje bilo kakvih dodatnih ili drugačijih zahteva ili činjenica koje su relevantne u vezi sa navedenim. Društvo ne izjavljuje niti garantuje ni na koji način ništa što je u vezi sa potpunošću, tačnošću, aktuelnošću ili adekvatnošću bilo kojih informacija, činjenica, stavova, mišljenja, izjava ili preporuka koje se nalaze na Sajtu i/ili Sadržaju. Pozivanje na bilo koji proizvod, proces, objavu ili uslugu bilo kog trećeg lica na osnovu trgovačkog naziva, naziva domena, žiga, uslužnog žiga, logotipa, proizvođača ili na drugi način ne čini niti implicira njegovo odobrenje ili preporuke od strane Društva. Pogledi i mišljenja korisnika Sajta ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Društva. Korisnici su odgovorni za to da će potražiti savet od profesionalaca, po potrebi, u vezi sa informacijama, mišljenjem, savetom ili sadržajem koji je sastavni deo Sajta. Internet može biti predmet narušavanja bezbednosti. Društvo nije odgovorno za bilo koje nastale štete u kompjuteru bilo kog korisnika zbog bilo kakvog narušavanja bezbednosti ili virusa, bagova, smetnji, neovlašćenih radnji, prevara, grešaka, propusta, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu, kvara kompjuterskog sistema ili bilo kog tehničkog ili drugog kvara. Takođe treba da znate da elektronska prepiska preko interneta nije bezbedna i ovo treba da uzmete u obzir pre nego što prosleđujete bilo kakve informacije bilo kom licu preko interneta. Društvo ne izjavljuje niti garantuje na bilo koji način ništa u vezi sa pogodnošću, funkcionisanju, dostupnosti ili radu Sajta.

 

Politika postavljanja linkova

 

Ukoliko postavljate linkove na Sajtu, zahtevamo od vas da se pridržavate sledećih smernica. Možete da postavite link samo na početnoj stranici i link mora da čini običan tekst, osim ako nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi od strane ovlašćenog zastupnika Društva. Link na ovom Sajtu ne sme da narušava, razvodnjava ili ugrozi reputaciju povezanu sa imenima Društva i/ili intelektualnom svojinom, niti link sme da stvara lažan utisak da vaš sajt i/ili organizaciju sponzoriše i podržava Društvo ili je povezan sa Društvom. Ne smete da „frejmujete“ Sajt niti da menjate njegovu intelektualnu svojinu ili Sadržaj ni na koji način. Ne smete da postavite link na Sajt sa sajta koji je nezakonit, uvredljivog sadržaja, nedoličan ili nepristojan, koji promoviše nasilje ili nezakonite radnje, koji sadrži rasističku konotaciju, koji je pogrdan, klevetnički, skandalozan ili huškačke sadržine ili se na drugi način smatra neprikladnim, po mišljenju Društva po njegovom sopstvenom nahođenju. Društvo zadržava pravo, po svom sopstvenom nahođenju, da ukine link sa bilo kog vebsajta iz bilo kog razloga ili bez razloga, uključujući, bez ograničenja, bilo koji vebsajt za koji Društvo smatra da je neodgovarajući ili nedosledan ili protivan Sajtu i/ili ovim uslovima i odredbama. Društvo nije odgovorno za sadržaj ili performansu bilo kog dela interneta uključujući druge vebsajtove na koje ovaj Sajt može da se poveže linkom ili sa kog se može pristupiti ovom Sajtu.

 

Odricanje od potraživanja naknade štete

 

TIME ŠTO KORISTITE SAJT POTVRĐUJETE DA ĆETE OBEŠTETITI, BRANITI I OSLOBODITI STRANE KOJE SE OSLOBAĐAJU ODGOVORNOSTI BILO KOJE ODGOVORNOSTI OD BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA TREĆIH LICA, NAVODNIH POTRAŽIVANJA, ZAHTEVA, OSNOVA TUŽBE, PRESUDA, ODŠTETA, GUBITAKA, FINANSIJSKE ODGOVORNOSTI I SVIH TROŠKOVA I IZDATAKA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, OPRAVDANE ADVOKATSKE TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA: VAŠIM KRŠENJEM SOPSTVENIH IZJAVA, GARANCIJA, UGOVORA ILI SPORAZUMA PO OSNOVU OVOG DOKUMENTA; VAŠIM KRŠENJEM USLOVA ZA KORIŠĆENJE USLUGA ILI BILO KOG ZAKONA; VAŠIM KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA I/ILI SADRŽAJA PRI ČEMU KRŠITE OVE USLOVE ZA KORIŠĆENJE USLUGA; PODACIMA ILI SADRŽAJEM KOJI JE POSTAVLJEN ILI OBJAVLJEN PREKO VAŠEG KOMPJUTERA ILI ČLANSKOG NALOGA, ČAK IAKO TO NISTE VI OBJAVILI, A ŠTO POVREĐUJE BILO KOJA AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE, POSLOVNU TAJNU, PREPOZNATLJIV IZGLED PROIZVODA, PATENT, PUBLICITET, PRIVATNOST ILI DRUGO PRAVO BILO KOG LICA ILI KOJE KLEVETA BILO KOJE LICE; BILO KOJOM VAŠOM NETAČNOM IZJAVOM; I/ILI KORIŠĆENJEM VAŠIH PODATAKA OD STRANE DRUŠTVA. DUŽNI STE DA U POTPUNOSTI SARAĐUJETE I U MERI U KOJOJ SE TO OPRAVDANO ZAHTEVA OD VAS U ODBRANI DRUŠTVA OD BILO KOJE TUŽBE. DRUŠTVO ZADRŽAVA PRAVO DA O SVOM TROŠKU PREUZME NA SEBE ODBRANU I KONTROLU U SVAKOJ SITUACIJI U KOJOJ BISTE VI MORALI DA PLATITE ODŠTETU, A VI U SVAKOM SLUČAJU NE SMETE DA REŠAVATE TAKVE SITUACIJE BEZ PISMENOG ODOBRENJA DRUŠTVA. 

 

Merodavno pravo

 

Ovi UKS regulisani su i tumače se u skladu sa zakonima države Kolorado (bez obzira na principe sukoba zakona koji nalažu primenu bilo kojih zakona druge jurisdikcije). U pogledu bilo kojih sporova ili tužbi koje ne podležu arbitraži, potvrđujete da nećete da pokrenete bilo koji sudski postupak u vezi sa pomenutim osim pred državnim ili federalnim sudovima koji se nalaze u Denveru, Kolorado, i ovim se saglasni i odričete se svih odbrana u nedostatku lične nadležnosti suda i prava da promenite nadležnost u pogledu mesta i jurisdikcije u državi i federalnim sudovima Denvera, Kolorado.

 

Arbitraža

 

Korišćenjem ovog Sajta na bilo koji način, vi bezuslovno potvrđujete i saglasni ste sa sledećim: (1) svaka tužba, spor ili nesporazum (bili po osnovu ugovora, odštetnog prava ili na drugi način) koja može da nastane između vas i ovlašćenih lica, direktora i zaposlenih Društva i između vas i njegovog matičnog društva, zavisnih ili povezanih društava (sva ova fizička i pravna lica zajedno se nazivaju „Poslovni subjekti društva“) koji proisteknu na bilo koji način iz ili u vezi sa vebsajtom ili sa utvrđivanjem obima ili važenja ovog sporazuma radi arbitraže, rešavaće se isključivo konačnom i obavezujućom arbitražom koju vodi JAMS i obavljaće se pred jednim arbitrom u skladu sa pravilima JAMS-a; (2) ovaj sporazum o arbitraži sačinjen je u skladu sa transakcijom koja obuhvata međunarodnu trgovinu i za njega važi Savezni zakon o arbitraži („SZA“), 9 U.S.C. članovi od 1 do 16; (3) arbitraža se održava u Denveru, Kolorado; (4) odluka arbitra se zasniva na uslovima i odredbama ovog Ugovora i svih ostalih ugovora koji su navedeni u ovom dokumentu koje je relevantni korisnik sklopio u vezi sa vebsajtom; (5) arbitar primenjuje zakone države Kolorado koji su u skladu sa SZA i važeće rokove zastarelosti i poštuje pozivanje na imunitet koji zakon priznaje; (6) ne postoji pravo na arbitražu bilo kojih zajedničkih ili kolektivnih tužbi, već arbitraža može da rešava samo vaše pojedinačne tužbe i/ili tužbe Poslovnih subjekata društva; arbitar ne sme da objedinjuje niti da spaja tužbe drugih lica ili strana koji su u sličnoj situaciji; (7) arbitar nema ovlašćenje da odredi kaznene odštete prema vama ili prema bilo kom Poslovnom subjektu društva; (8) u slučaju da administrativne naknade i depoziti koji moraju da budu plaćeni radi pokretanja arbitraže protiv Poslovnih subjekata društva premašuju 125$ USD, a vi niste u mogućnosti (ili se to od vas ne zahteva u skladu sa pravilima JAMS-a) da platite bilo koje naknade i depozite koje premašuju ovaj iznos, Društvo potvrđuje da će ih platiti i/ili proslediti u vaše ime, u skladu sa konačnom odlukom arbitra o raspodeli. Pored toga, ako možete da dokažete da će troškovi arbitraže biti previsoki u poređenju sa troškovima parničnog postupka, Društvo će platiti onoliki iznos za vaš podnesak i troškove ročišta u vezi sa arbitražom koliki arbitar smatra neophodnim kako bi sprečio da iznos arbitraže bude neopravdano visok; i (9) uz izuzetak tačke (6) iznad, ako se bilo koji deo ove odredbe o arbitraži smatra nevažećim, nesprovodivim ili nezakonitim ili je na drugi način u sukobu sa pravilima JAMS-a, onda preostali deo ove odredbe o arbitraži ostaje na snazi i tumači se u skladu sa tim uslovima kao da se u njemu ne nalazi nevažeća, nesprovodiva, nezakonita ili suprotstavljena odredba. Međutim, ako se utvrdi da je tačka (6) nevažeća, nesprovodiva ili nezakonita, tada će se ova Odredba o arbitraži u celosti smatrati ništavnom i ni vi ni Društvo nemate pravo na arbitražu spora. Za više informacija o JAMS-u i pravilima JAMS-a posetite njihov vebsajt www.jamsadr.com.

 

Razne odredbe

 

Ovi Uslovi za korišćenje predstavljaju celokupan dogovor ugovornih strana u pogledu njegovog predmeta i zamenjuju sve prethodne ili istovremeno sačinjene pismene ili usmene dogovore između ugovornih strana u pogledu predmeta ovog dokumenta. Ovi Uslovi za korišćenje ne mogu da se menjaju ni dopunjuju niti strane mogu da se odriču bilo koje obaveze, bez pismenog ovlašćenja Društva. Neizvršavanje bilo koje odredbe ovih Uslova za korišćenje ne predstavlja odricanje od istih ili bilo kojih drugih odredaba u njemu.

 

Ukoliko je bilo koja odredba ovih uslova nezakonita, nevažeća ili iz bilo kog razloga nesprovodiva, ta odredba se smatra odvojivom od ovih uslova i ne utiče na važenje i sprovodivost preostalih odredaba.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, sugestija ili nejasnoća u vezi sa ovim Uslovima za korišćenje, molim vas da nam pošaljete poruku preko „Contact us“ stranice.

 

© 2014 Molson Coors Brewing Company. Sva prava su zadržana.